Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Privacy reglement

PRIVACYSTATEMENT VAN DE DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN

Het privacybeleid verwoord in dit statement, is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn gevestigd te Hoorn NH (verder te noemen ‘de Gemeente’) gebruikt en verwerkt van haar leden, vrienden, belangstellenden, huurders, medewerkers en andere relaties, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden op 25 mei2018.

Wie lid, vriend of belangstellende wordt van de Gemeente, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft daardoor toestemming om die persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te gebruiken en verwerken. Wij adviseren iedere belanghebbende om dit privacy beleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens is: de Kerkenraad van de Gemeente. De Gemeente is bereikbaar via het emailadres: secretaris@foreestenhuis.nl

  1. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel:

2.1      In het kader van het lidmaatschap, vriendschap, belangstelling voor activiteiten van de Gemeente, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gebruikt enverwerkt:

a)        voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats

b)        adresgegevens

c)        telefoonnummer(s), e-mailadres

d)        soort lidmaatschap

e)        attestatie(s) (datum, komend of gaand)

f)         datum en reden inactief

Verder leggen wij onderstaande gegevens vast als de belanghebbende ze met dat doel aan de Gemeente heeft verstrekt.

 

g)        doopdatum, doopgemeente

h)        belijdenisdatum, doop/belijdenistekst

i)          burgerlijke staat en ingangsdatum van die burgerlijke staat

j)          voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats partner

k)         voornaam en geboortedatum kinderen

l)          bankrekeningnummer

m)       bsn-nummer

n)        portretfoto

o)        accounts van sociale media

2.2      De Gemeente gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(a)       mededelingen en informaties, over alle activiteiten van de Gemeente, inclusief zondagsdiensten, werkgroepen, culturele bijeenkomsten enexcursies

(b)       informaties aan de leden, vrienden en belangstellenden van de eigen gemeente over lief en leed:geboortes, huwelijken, bloemen, ziekenbezoek, overlijden enbegrafenissen

(c)       informaties aan derden voor verzending van hetgemeenteblad DORE

(d)       informaties aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, o.a. voor verzending van het landelijk blad (doopsgezind.nl)

(e)       informaties aan de Remonstrantse Broederschap, o.a. voor verzending van het landelijk blad (AdRem)

(f)       informaties aan de redactievoor verzending van denieuwsbrief van de Gemeente

(g)      informaties aan debelastingdienst m.b.t. medewerkers, gastpredikanten en musici

(h)      informaties aan de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP) of Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) m.b.t. salarisverwerking van medewerkers.

De grondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang, de uitvoering van overeenkomsten en (waar vereist) uw toestemming.

2.3      Voor het overige zijn deze persoonsgegevens vertrouwelijk en worden zij niet aan derden verstrekt, behoudens na specifieke toestemming van het lid, de vriend of de belangstellende.

Dit geldt ook voor duidelijk herkenbaar beeld- en geluidsmateriaal, hetzij in druk, hetzij via internet.

2.4      Waar van toepassing geldt het voorgaande ook voor persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties.

  1. Bewaartermijn

De Gemeente gebruikt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens zolang deze van belang geacht kunnen worden voor mogelijke deelname aan activiteiten van de Gemeente, doch uiterlijk twee jaar na einde lidmaatschap of laatste verbinding alvorens deze naar een historisch archief gaan.

Op eerste verzoek van de belanghebbende worden echter zijn/haar persoonsgegevens ook eerder vernietigd, mits de eventuele financiële verhouding met de Gemeente dan is afgewikkeld.

  1. Beveiligingsmaatregelen,bewerkers

4.1      Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelengetroffen.

4.2      Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst die aan de wettelijke eisenvoldoet.

  1. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1      Bij de Kerkenraad van de Gemeente kan een belanghebbende te allen tijde een overzicht van zijn of haar persoonsgegevens opvragen, en verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. De Gemeente zal aan de belanghebbende dan binnen eenmaand de afhandeling van dit verzoek bevestigen.

5.2      Indien een belanghebbende klachten heeft over de wijze waarop de Gemeente zijn of haar persoonsgegevens verwerkt, of zijn of haar verzoeken behandelt, kan deze contact opnemen met de voorzitter van de Kerkenraad (voorzitter@foreestenhuis.nl).

5.3      Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de Kerkenraad (penningmeester@foreestenhuis.nl).

 

 

  1. Logboek

Van alle handelingen met vorenbedoelde persoonsgegevens wordt een logboek bijgehouden, waarin aard en doel van verwerkingen, inzagen en verstrekkingen systematisch worden geregistreerd en bijgehouden.

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid is opgesteld in oktober 2018, en gepubliceerd op onze website (www.foreestenhuis.nl).

Eventuele wijzigingen worden ook via deze website bekend gemaakt, en zijn daar te allen tijde te raadplegen.

Vastgesteld door de Kerkenraad, Hoorn, 24 oktober 2018