Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Meedoen

Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn meedoen als lid, vriend of belangstellende

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn is een open gemeente waarin gasten altijd welkom zijn en mensen zelf bepalen op welke manier ze betrokken willen zijn.

• Als u zich zo betrokken voelt dat u lid of vriend van de gemeente zou willen worden, stellen we dat zeer op prijs. We vinden het fijn als met enige regelmaat nieuwelingen onze gemeente komen versterken, en gelukkig gebeurt dat ook.

• Als u van plan bent om regelmatig te komen en gebruik te maken van ons aanbod en ons zou willen steunen, kunt u er eventueel voor kiezen u als belangstellende (donateur) op te geven. Vanzelfsprekend houden wij u dan op de hoogte van alles wat er bij ons gebeurt.

• Als u graag bij ons komt, maar verder liever geen binding heeft, is dat ook prima. Indien u wel op de hoogte gehouden wil worden, kunt u een abonnement nemen op ons maandblad, Uit het Foreestenhuis, of u op de
maillijst laten zetten. In deze folder worden de verschillende graden van betrokkenheid kort nader toegelicht. Wilt u er meer over weten, of overweegt u in te tekenen op één van de beschreven categorieën, neemt u dan contact op met: Kerkenraad (secretaris@foreestenhuis.nl)

Lid of vriend worden

• De leden en vrienden van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn vormen samen de gemeente. Als u lid of vriend wordt, doet u dus helemaal mee. Leden en vrienden hebben dezelfde rechten: ze hebben evenveel inspraak in het reilen en zeilen van de gemeente.

• Wie lid wil worden, doet dat omdat hij/zij volledig achter de doelstelling van de gemeente staat en zich daar van harte mee wil verbinden. U mag kiezen of u doopsgezind of remonstrants lid wordt: onze fusiegemeente is met beide kerkgenootschappen verbonden en bij toetreden als lid bepaalt u bij welke geloofstraditie u zich het meest thuisvoelt. In de volgende twee stukken in deze folder iets meer over Doopsgezinden en Remonstranten.

• Voor sommigen is “vriend worden” de keus waar ze zich het meest bij thuis voelen. Om allerlei redenen vinden ze “lid worden” een stap te ver. De combinatie van grote betrokkenheid en toch enige distantie staat hun aan.

• Daarnaast zijn er mensen die “vriend worden” zien als een opstapje, ze overwegen lid te worden maar willen zich eerst nader oriënteren op wat de doopsgezinde en remonstrantse geloofstradities precies inhouden.

Doopsgezinden

Doopsgezinden zijn de erfgenamen van de zogeheten radicale reformatie. In de 16e eeuw wezen zij iedere vorm van hiërarchie af, en ook nu nog hechten ze sterk aan de autonomie van hun gemeenten. Een gemeente wordt gevormd door een groep mensen die samen de bijbel willen lezen en de boodschap daarvan serieus willen nemen, dat is de essentie. Hun naam ontlenen doopsgezinden aan de keus voor de volwassenendoop in plaats van de kinderdoop. Zij vormen een geloofsgemeenschap waar zowel persoonlijke geloofsvrijheid als maatschappelijke inzet als belangrijke waarden gelden. Met name de inzet voor vrede op grote of kleine schaal is een centraal doopsgezind uitgangspunt. De grote inspirator van de Doopsgezinden is de Nederlandse reformator Menno Simons (1496-1561). Wereldwijd heet deze geloofsrichting: de Mennonieten. Meer informatie: zie www.doopsgezind.nl

Remonstranten

 De Remonstranten zijn begin 17e eeuw ontstaan als klein kerkgenootschap naast de grote protestantse kerk. De stichters wilden zich niet onderwerpen aan de eis dat allen één centraal vastgestelde belijdenis onderschreven. En zeker niet de belijdenis die daarvoor was uitgekozen, waarin maar weinig ruimte was voor de vrijheid en de eigen mogelijkheden van de mens. In later eeuwen werd de Remonstrantse broederschap een bijbels-humanistische kerk met een open oog voor de cultuur. De Beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap luidt: De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. Meer informatie: zie www.remonstranten.org.

Toetreden als doopsgezind of remonstrants lid


Wie doopsgezind lid wil worden, schrijft in ieder geval een eigen belijdenis. Verder laat hij/zij zich dopen,  tenminste als er niet eerder een doop heeft plaatsgevonden. In het laatste geval is de doop bij toetreden  facultatief. De belijdenis van de doopsgezinde toetreder komt aan de orde in een gesprek met de Kerkenraad, nadat deze is voorbesproken met de predikant. Begeleiding individueel of in een belijdenisvoorbereidingsgroepje.

Wie remonstrants lid wil worden, verklaart in te stemmen met de hierboven aangehaalde Beginselverklaring. Verder wordt de toetreder uitgenodigd een eigen belijdenis schrijven. De meesten maken daar gebruik van, maar het is niet verplicht. Ook hier geldt dat de belijdenis aan de orde komt in een gesprek met de Kerkenraad, na een individueel of groepsvoorgesprek met de predikant. Bent u nog niet gedoopt en zou u het op prijs stellen voorafgaand aan uw toetreden gedoopt te worden, dan kan dat. Tot op heden is gedoopt-zijn geen voorwaarde voor het lidmaatschap.

Vriend worden

Als u van plan bent om vriend te worden, dan is dat heel simpel. U meldt uw voornemen aan de Kerkenraad (het bestuur) en/of aan de predikant, u wordt op een avond ontvangen door de Kerkenraad en vervolgens een keer welkom geheten in een kerkdienst. Als u bij een andere kerk hoort, hoeft u daar uw lidmaatschap niet op te zeggen.

Belangstellenden (donateurs)

Als u van plan bent om regelmatig te komen en gebruik te maken van ons aanbod, maar geen intentie hebt om echt deel uit te gaan maken van de gemeente, dan is deze categorie voor u misschien interessant. U steunt ons werk met een bijdrage naar keuze vanaf € 40 per jaar en u wordt op de hoogte gehouden van al onze programma’s. U ontvangt alle papieren informatie (programmakranten, maandblad Uit het Foreestenhuis) en desgewenst zetten we u op de maillijst, zodat alle informatie ook digitaal naar u toe komt. Wie zich aanmeldt als belangstellende, wordt een kennismakingsbezoek door de predikant aangeboden waarin deze u het nodige over de gemeente vertelt en u alles kunt vragen wat u weten wilt. Dit bezoek is (uiteraard) niet verplicht.

Abonnement op maandblad of maillijst

Als u liever in het geheel geen binding heeft, maar wel op de hoogte gehouden wil worden, kunt u een abonnement nemen op ons maandblad, Uit het Foreestenhuis, of u aanmelden voor de maillijst, zodat u de programma-aankondigingen digitaal ontvangt. Het maandblad kost € 16 per jaargang, de maillijst is gratis.

Abonnementenadministratie
maandblad: Gea Hofman, gea.hofman@planet.nl,
0229-239053, aanmelden voor maillijst:
Kerkenraad -(secretaris@foreestenhuis.nl)

mw. L. Veldkamp, Capelllesloot 7, 1602 HT Enkhuizen
0228-522296, l.veldkamp@quicknet.nl  


Informatie en contact


Kerkenraad:

Peter de Wilde secretaris, ( secretaris@foreestenhuis.nl)

WhatsApp: 06 20997833

 

Predikant
Jan Berkvens

wwwdomineeberkvens.nl 

 

Kerkgebouw
Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn, 0229-
214743

Verhuur gebouw

Dirk Bontekoe - dirkbontekoe@ziggo.nl

Mob: 0637550031

Website
www.foreestenhuis.nl