Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Landelijke kerkbladen

Doopsgezind NL

Doopsgezind NL is hét magazine voor iedereen die interesse heeft in de doopsgezinde geloofsgemeenschap. In elk nummer is ruimte voor onder meer interviews, opinie en het geloofsleven in de gemeenten. Vaste rubrieken zijn onder meer 'boeken en bladen' en 'Uit de kast', waarin het persoonlijk belijden centraal staat. Daarnaast is er ruimte voor ontwikkelingen in de oecumene en nieuws op het snijvlak van geloof en maatschappij. Doopsgezind nl verschijnt tien keer per jaar, in een oplage van 8.000 stuks en wordt kosteloos toegezonden naar leden en belangstellenden van de doopsgezinde gemeentes. Eens per jaar wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken. Daarnaast is het blad gratis te downloaden via deze site.

Niet-doopsgezinden kunnen het blad ontvangen tegen een abonnementsprijs van € 35,- per jaar. Abonnementen kunnen schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd.
Adres: redactie en abonnementen: Doopsgezind nl, Singel 454, 1017 AW Amsterdam. E-mail: dn@doopsgezind.nl

AdRem - Remonstrants maandblad

 AdRem, voor iedereen die zich betrokken voelt bij een vrij en verdraagzaam christendom.

Het blad heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap. Het biedt remonstrants nieuws en 
informeert de lezer over ontwikkelingen op kerkelijk en oecumenisch gebied. ADREM heeft elke maand een thema dat van diverse kanten wordt belicht in korte, leesbare artikelen. Boek- en filmrecensies komen aan bod, alsmede commentaar op actuele gebeurtenissen in kerk en samenleving. Een abonnement is gratis voor remonstranten, voor niet-leden kost slechts € 30 per jaar.