Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Doopsgezind/Remonstrants

Doopsgezinden

De Doopsgezinden, ook wel Mennonieten of Mennisten genoemd, zijn omstreeks 1520 ontstaan als verzet tegen de alles overheersende rol die de Rooms-Katholieke kerk in die dagen speelde.  Eén van de grondleggers is de in 1496 in Witmarsum geboren Menno Simons.  Hij heeft de betekenis van de gemeente voor de individuele gelovige altijd benadrukt.

Zij nemen de eerste gemeente van Jezus, zoals zij die uit de bijbel kennen, als voorbeeld.  Voorts is "de bergrede" uit het evangelie een belangrijke wegwijzer voor hen.  Hun ja is hun ja, hun levenshouding is vredelievend.  Ze aanvaarden de doop slechts op grond van een persoonlijke belijdenis van het geloof.  Zij wijzen de kinderdoop af.

"Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, vrijheid in het Christelijk geloven.  Daden gaan woorden te boven."

Een diep geworteld gevoel voor geestelijke vrijheid is een typische trek van de Doopsgezinden.  Ze erkennen geen enkele geloofsbelijdenis en willen zich alleen aan de bijbel houden. 

Remonstranten

De geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap begint in 1619 toen een aantal predikanten in conflict met de overheid en de toenmalige Gereformeerde kerk kwam.  De oorzaak van dit conflict vormde een pleidooi voor geloofsvrijheid en een verzet tegen het opleggen van leerregels van bovenaf.

Hugo de Groot en Johan van Oldenbarnevelt waren bekende Nederlanders die met deze ideeën sympathiseerden.

Remonstranten danken hun naam aan de Remonstrantie, het document waarin deze opvattingen naar voren worden gebracht.  De term broederschap slaat op de oorspronkelijke oprichters, een verbond van predikanten.

In de 17e eeuw werd de Broederschap officieel verboden en de bouw van kerken werd slechts na het afdragen van steekpenningen oogluikend toegestaan.  In de eeuwen daarna leverden de Remonstranten een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van de theologie en de totstandkoming van de volksontwikkeling.  In de dertiger jaren van de 20e eeuw sprak de Broederschap zich als eerste uit tegen het fascisme en het communisme.