Nieuws

 
31 augustus 2021

Collecte DoRe Hoorn in sept 2021 voor Doopsgezind Wereldwerk

Doopsgezinden in Nederland zijn weliswaar bescheiden qua omvang, maar hebben een duidelijke inbreng in de Nederlandse en de internationale oecumene waar het gaat om Rechtvaardige Vrede (Wereldraad van Kerken), de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, aandacht voor de heelheid van de schepping, het agenderen van het thema van de geweldloosheid en deelname aan  kerkelijke, interreligieuze en maatschappelijke discussies. 

Het afwijzen van de krijgsdienst was al in de tijd van de Reformatie een kenmerk van de dopers geworden.  Vooral de manier, waarop men kerk wil zijn: een navolgende gemeenschap van vrijwillige belijders die ernaar streeft overeenkomstig de nieuwe werkelijkheid verzoening te leven midden in de maatschappij en ook in de politiek. Het vindt zijn uitdrukking in het actieve verzoeningswerk, in de veelzijdige inzet voor gerechtigheid, in creatieve geweldloze acties voor de (mensen)rechten, in solidariteit met hen die gediscrimineerd worden tot aan de zorg voor het behoud van de natuur.  

Als WereldWerk leggen we onze prioriteit bij de verdere invulling van het begrip ‘rechtvaardige vrede’ zoals dat centraal stond tijdens de Internationale Oecumenische Vredesbijeenkomst in mei 2011 in Kingston (Jamaica), tezamen met reeds lopende zaken rond oorlogspropaganda, discriminatie, onrecht, geweldloze conflicthantering en de vraag: hoe kunnen wij een wereldwijde vredeskerk worden? 

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte september 2021".


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn