Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

ANBI

BI-gegevens  Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn 

Bekijk hier:
- Vigerend Beleidsplan met Aanvullende beleidsnotitie (2012)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
Telefoonnummer (facultatief): 0229214743
RSIN/Fiscaal nummer: 824025027
Website adres: www.foreestenhuis.nl 
E-mail: secretaris@foreestenhuis.nl 
Adres: Grote Oost 43
Postcode: 1621 BR
Plaats: Hoorn
Postadres: -
Postcode: -
Plaats: -

 

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap en tevens is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een christelijke geloofsgemeenschap in de vrijzinnige traditie. Zij laat zich inspireren door de bijbel, maar kent geen leerregels. Leden en vrienden worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun geloofsleven. Van belang is het onderling gesprek, dat gevoerd wordt in alle openheid en met respect voor andere meningen.

Onze gemeente wil een plaats zijn:

° waar we verwondering over het bestaan verbinden met het geloof in de God waar de christelijke traditie van getuigt, de bron van ons bestaan;

° waar persoon en leven van Jezus bron van inspiratie en bezinning zijn. We houden ons in diensten en kringen bezig met bezinning op en navolging van de waarden die Jezus ons geleerd heeft en met de toepassing daarvan in het persoonlijk en maatschappelijk leven;

° waar leden en gasten, in vrijheid en verdraagzaamheid, in gesprek met de cultuur in brede zin, onderzoeken wat geloven voor hen betekent.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn en bieden graag breed aan wat wij in huis hebben. Deelname aan vrijwel alle activiteiten staat open voor alle geïnteresseerden.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze website: www.foreestenhuis.nl

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgzinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

 

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden achter deze link.

Achter de links bovenaan deze pagina zijn te vinden het beleidsplan 2007 -2012 van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn en de op 14 november 2013 in de ledenvergadering besproken notitie inzake het communicatieplan.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente, indien Remonstrants, is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten          Begroting         Werkelijk         Werkelijk

                          

                                                      € 2018            € 2017             € 2017         

Baten

 

Bijdrage leden en vrienden             37.500               34.113            36.343

Huuropbrengsten                            35.000               34.765            36.913

Rente, dividenden, bankkosten       10.000                 9.784            15.277

                                                     82.500              78.662            88.533

 

Lasten

 

Predikant, gastpredikanten,

koster en organisten                       50.000             51.200           54.106

Afdracht broederschappen                6.000               3.415             4.626

Kosten activiteiten                           3.000               2.578             1.499

Publiciteitskosten                            2.500                2.333             2.601

Diaconaatswerk                               2.500                2.200             2.500

Huisvestingskosten                         14.000              13.776           15.234

Afschrijvingskosten

Restauratie 2015                            10.800              10.800            10.800

Algemene kosten                             2.500                3.528              3.471

Rente lening NRF

 en bankkosten                                4.600                4.739              4.968

                                                     95.900             94.569           99.805

 

Resultaat boekjaar                        -13.400            -15.907            -11.272

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI-gegevens  Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn 

A. Algemene gegevens


Naam ANBI: Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
Telefoonnummer (facultatief): 0229214743
RSIN/Fiscaal nummer: nog niet bekend
Website adres: www.foreestenhuis.nl 
E-mail: secretaris@foreestenhuis.nl 
Adres: Grote Oost 43
Postcode: 1621 BR
Plaats: Hoorn
Postadres: -
Postcode: -
Plaats: -
De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap en tevens is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een christelijke geloofsgemeenschap in de vrijzinnige traditie. Zij laat zich inspireren door de bijbel, maar kent geen leerregels. Leden en vrienden worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun geloofsleven. Van belang is het onderling gesprek, dat gevoerd wordt in alle openheid en met respect voor andere meningen. Onze gemeente wil een plaats zijn: ° waar we verwondering over het bestaan verbinden met het geloof in de God waar de christelijke traditie van getuigt, de bron van ons bestaan; ° waar persoon en leven van Jezus bron van inspiratie en bezinning zijn. We houden ons in diensten en kringen bezig met bezinning op en navolging van de waarden die Jezus ons geleerd heeft en met de toepassing daarvan in het persoonlijk en maatschappelijk leven; ° waar leden en gasten, in vrijheid en verdraagzaamheid, in gesprek met de cultuur in brede zin, onderzoeken wat geloven voor hen betekent. We willen een open en gastvrije gemeente zijn en bieden graag breed aan wat wij in huis hebben. Deelname aan vrijwel alle activiteiten staat open voor alle geïnteresseerden. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze website: www.Foreestenhuis.nl

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.
De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/
De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgzinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn