Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

ANBI

ANBI-gegevens  Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn 

Bekijk hier:
- Vigerend Beleidsplan met Aanvullende beleidsnotitie (2012)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
Telefoonnummer (facultatief): 0229214743
RSIN/Fiscaal nummer: 824025027
Website adres: www.foreestenhuis.nl 
E-mail: secretaris@foreestenhuis.nl 
Adres: Grote Oost 43
Postcode: 1621 BR
Plaats: Hoorn
Postadres: Grote Oost 43
Postcode: 1621 BR
Plaats: Hoorn

 

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een christelijke geloofsgemeenschap in de vrijzinnige traditie. Zij laat zich inspireren door de bijbel, maar kent geen leerregels. Leden en vrienden worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun geloofsleven. Van belang is het onderling gesprek, dat gevoerd wordt in alle openheid en met respect voor andere meningen.

Onze gemeente wil een plaats zijn:

° waar we verwondering over het bestaan verbinden met het geloof in de God waar de christelijke traditie van getuigt, de bron van ons bestaan;

° waar persoon en leven van Jezus bron van inspiratie en bezinning zijn. We houden ons in diensten en kringen bezig met bezinning op en navolging van de waarden die Jezus ons geleerd heeft en met de toepassing daarvan in het persoonlijk en maatschappelijk leven;

° waar leden en gasten, in vrijheid en verdraagzaamheid, in gesprek met de cultuur in brede zin, onderzoeken wat geloven voor hen betekent.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn en bieden graag breed aan wat wij in huis hebben. Deelname aan vrijwel alle activiteiten staat open voor alle geïnteresseerden.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze website: www.foreestenhuis.nl

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de beide broederschappen als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde van de Remonstrantse Broederschap (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot deze kerkgenootschappen behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de Gemeentevergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en aan landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vaststellen. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

 

C. Doelstelling/visie

De doopsgezinde gemeenten in Nederland hebben in 1811 een verbond – Societas – gesloten, toen zij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit  (ADS) oprichtten. Het wezen van de ADS wordt bepaald door aard en roeping van de gemeenten.

  De aard van de gemeenten wordt in de eerste plaats bepaald door de overtuiging dat Gods openbaring in Christus, zoals de bijbel daarvan getuigt, de bron van hun leven is. Deze overtuiging is in overeenstemming met de zogenoemde fundamenttekst van Menno Simons:

 Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf - 1 Corinthiërs 3:11

Voorts is de verwachting van Gods Rijk bepalend voor de aard van de gemeenten. Deze verwachting doet de gemeenten en haar leden kritisch staan tegenover al wat de wereld te bieden heeft: “in de wereld, maar niet van de wereld”. Ook de doperse traditie waarin de gemeenten zich opgenomen weten en waarin zij staan, bepaalt mede hun aard. Binnen de gemeenschap der kerken getuigen de doopsgezinde gemeenten van hun fundament, van  hun verwachting en van hun traditie. De roeping van de gemeenten is in de wereld te getuigen van Gods verzoenend, bevrijdend en vredestichtend werk. Gods verzoening in Christus herstelt de gemeenschap tussen God en mens. Daarmee bevrijdt hij mensen uit de binding aan andere machten en sticht zo vrede onder hen die tevoren verdeeld waren. In de nadruk op deze mogelijkheid van leven in vrede manifesteert zich het eigen karakter van de Doperse traditie.

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft -
Filippenzen 3:12

De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de Kerk van Christus. Zij wil delen in de gemeenschap van de kerken.
Zij spreekt zich uit over haar karakter in een beginselverklaring, die aan de Kerkorde vooraf gaat.
Van haar oorsprong af acht zij in geloof, leer en leven de zaken van geweten alleen aan God onderworpen.
Het deelnemen aan het kerkelijk leven van de Broederschap staat open voor allen die, ook zonder lid te zijn, daaraan deel willen hebben.
De Broederschap weet zich reeds vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen.
Zij eerbiedigt de overheid, behoudens haar overtuiging dat men steeds God meer gehoorzaamheid verschuldigd is dan mensen. (Kerkorde deel 1, Grondslagen)


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden achter deze link.

Achter de links bovenaan deze pagina zijn te vinden het beleidsplan 2007 -2012 van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn en de op 14 november 2013 in de ledenvergadering besproken notitie inzake het communicatieplan.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente, indien Remonstrants, is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’ van de Remonstrantse Broederschap. De beloning van de predikant van onze gemeente, indien Doopsgezind, is geregeld in de Arbeidsvoorwaarden van de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP). De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk (jeugd)werkers, kosters/beheerders,
is geregeld in de Arbeidsvoorwaarden van de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Jaarverslag 2018 van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn

Kerkdiensten en Liturgie

De kerkdiensten zijn iedere eerste en derde zondag van de maand.

De vijfde zondagen worden verzorgd door een van de kringen van onze gemeente. Dit jaar werd alleen 30 september gevierd: de Tuinploeg leidde de dienst want de Bijbelse Tuin bestaat dit jaar 20 jaar! Een feestelijke dienst, met na afloop overheerlijke lekkernijen.

Er was op 18 maart een duo-dienst: ds. Bert Dicou samen met Oudkatholiek priester Koenraad Ouwens, m.m.v. koor Camarata Liocorno.

Brood en Wijn vieringen waren er op 18 februari, op Witte Donderdag 29 maart en op 2 december

Met Pinksteren, 20 mei, werd Peter van Oerle, vriend van onze gemeente, gedoopt en deed Harma van Barreveld belijdenis voor de Remonstranten. Het was een heel bijzondere dienst, geleid door ds. Bert Dicou met zang van Nel, de echtgenote van de dopeling.

Bert leidde op 26 mei ook de viering van het trouw-jubileum van Marjo en Theo Kuipers.

In de Roze week van Hoorn was er op 14 oktober weer een diversiteits-viering in onze kerk.

De gedachtenisdienst was op 18 november, o.l.v. ds. Joh. van der Meer. Een sfeervolle viering, waarbij ieder een kaars mocht aansteken en meenemen als herinnering.

Predikant

Onze predikant Bert Dicou is per 1 augustus beroepen bij de Protestantse Gemeente Antwerpen-Zuid. I.v.m. met vakantie en studieverlof namen we in de dienst van 3 juni afscheid van hem. Het was, ondanks dat we Bert zullen missen, een feestelijk samenzijn. Bert ging zelf voor in de dienst. Hij bood de gemeente vrolijke schalen en een houten snijplank met vissen (van stof) aan. Met de woorden dat wij toch een echte eet-gemeente zijn. Zijn preekbeurten bij ons worden nu ingevuld door gastpredikanten.

De Open Kring waar hij bij betrokken was, wordt nu succesvol geleid door vrijwilligers.

De werkgroep pastoraat kan bij dringende gevallen ondersteuning krijgen van de vervanger voor spoedgevallen, Corrie Laros.

In september is een beroepingscommissie ingesteld voor het vinden van een predikant.

Jaarthema

Het thema t/m juli: Het doopsgezinde Een nieuw begin en het remonstrantse Houvast.

Augustus t/m december: het doopsgezinde Geef mij je angst en het remonstrantse Geloven in vrijheid.

Programma

Het thema van de activiteiten was zoals altijd een combinatie van beide jaarthema’s. Nog o.l.v. Bert Dicou zijn de voorbereidingen begonnen voor de Foreestenhuis lezingenavonden, de Zin op zondagmiddagen en de filmavonden. Deze laatste i.s.m. ds. Henri Frölich van de VVP. Het organiseren verliep na het vertrek van Bert Dicou aanvankelijk stroef. Gelukkig is het, met de inzet van veel vrijwilligers, toch nog goed gekomen.

Ook waren er in het voorjaar Leerhuismiddagen o.l.v. ds. J. v.d. Meer: Lezen met de rabbijnen, de bijbel lezen ‘door een Joodse bril’. In november begon de eerste themamiddag: Joseph en zijn broer, over het nieuwe boek van Christa Anbeek. In de zomer konden we weer Op de thee bij…: om elkaar in de rustige zomertijd nog eens te spreken. Annechien en Chris, Tineke en Herman ontvingen ons gastvrij.

Daarnaast waren er de activiteiten binnen de kringen/commissies van onze gemeente.

Diaconaat

De diaconale werkgroep heeft een eigen budget en hanteert de volgende uitgangspunten:

. Ondersteuning van projecten van beide landelijke broederschappen.

. Ondersteuning van primaire stichtingen uit de regio die financiële steun behoeven.

. De werkgroep stelt i.s.m. de kerkenraad het collecterooster op.

Kerk met Stip

‘Kerk met Stip’: twee vrijwilligers bezoeken regelmatig de diensten in het Huis van Bewaring in Zwaag. Echter, dit Huis van Bewaring is in 2018 gesloten. Nu worden de gedetineerden en hun familie in onzediensten in de voorbeden genoemd.

Pastoraat

De pastorale werkgroep bestaat uit 13 contactleden waarvan 2 leden de stuurgroep vormen. De gemeenteleden die daar prijs op stellen worden bezocht. Zo nodig is er contact met de predikant of diens vervanger.

Jongerenwerk

De leiding van jongerengroep Making Sense, met als eigen plek de diepe kelder, organiseert in en buiten het Foreestenhuis activiteiten met en voor jongeren rond de 20 jaar.

Hun motto: Vrijzinnigheid is een werkwoord!

Vrijwilligers

De kostersdiensten bij de kerkdiensten worden vervuld door vrijwilligers van onze gemeente. Dit blijkt de saamhorigheid binnen de gemeente nog meer te versterken. Bij de eigen activiteiten en activiteiten van geregelde huurders, wordt ook de hulp van onze vrijwilligers ingeroepen. (En dat zijn bijna al onze leden en vrienden!)

Publiciteit

De p.r. commissie verzorgt de programmafolder, op papier en online, de persberichten en de posters. De redactie van ons tweemaandelijkse DORE-blad zorgt voor een overzicht van de voorbije en komende gebeurtenissen. Het blad heeft een mooie uitstraling. De secretaris van de kerkenraad verstuurt zo nodig per e-mailberichten die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast blijft publiciteit nog steeds een taak van de hele gemeente met gastvrijheid, een praatje, informatie en presentatie.

Contacten binnen onze gemeente

De kerkenraad heeft een vaste afgevaardigde naar de commissie Diensten en de Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis en overlegt geregeld met de commissie Beheer en de redactie van het DORE-blad. Ook leden en vrienden weten de kerkenraad te vinden.

Samenwerking

Samenwerking met Raad van Kerken Hoorn: oecumenische kerkdiensten; lunches voor daklozen in de winter in onze kerk: december 2017 tot Pasen 2018 en december 2018 tot Pasen 2019. De organisatie ligt bij het straatpastoraat Hoorn. Vrijwilligers van verschillende Hoornse kerken, incl. het Foreestenhuis, assisteren erbij. De deelnemers voelen zich gewaardeerd.

Gesprekskring 20/40 samen met PKN. Vakantiediensten met de PKN en de Luthersen.

Een deel van ons programma wordt georganiseerd met de VVP Noord-Holland.

Op 1 september organiseerde de VVP bij ons en met ons een Vrijzinnigen-dag.

En nieuw dit jaar het project Geestdrift, georganiseerd door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland noord: muziektheater in de‘vermaningen’, om de verbinding met het heden te verstevigen of te herstellen. Ook in het Foreestenhuis was een indrukwekkende uitvoering.

Aftreden en aantreden van kerkenraadsleden

In de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 heeft ad-interim voorzitter Rens Overbeek aangegeven dat hij zijn vaste termijn voorzitter hoopt te blijven: nog drie jaar, t/m 2021.

Beleid en toekomstperspectief

Ons beleid is er op gericht een basis te geven aan onze leden en vrienden. En tevens door ons programma-aanbod bekendheid te geven aan een vrijzinnige manier van geloven.

De inzet van velen blijft een grote positieve kracht van onze gemeente.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk
Staat van baten en lasten 2019 2018 2018 2017

Baten
Bijdrage leden en vrienden 40.000 43.165 37.500 34.113
Huuropbrengsten 37.500 37.703 35.000 34.765
Rente, dividenden, bankkosten 7.500 8.812 10.000 9.784

85.000 89.680 82.500 78.662

Lasten
Predikant, gastpredikanten, koster en organisten 25.000 31.291 50.000 51.200
Afdracht broederschappen 6.000 6.491 6.000 3.415
Kosten activiteiten 3.000 2.195 3.000 2.578
Publiciteitskosten 3.500 3.616 2.500 2.333
Diaconaatswerk 2.500 2.770 2.500 2.200
Huisvestingskosten 14.000 15.541 14.000 13.776
Afschrijvingskosten Restauratie 2015 10.800 10.800 10.800 10.800
Algemene kosten 2.500 2.894 2.500 3.528
Rente lening NRF en bankkosten 4.500 4.648 4.600 4.739

71.800 80.246 95.900 94.569

Resultaat boekjaar 13.200 9.434 -13.400 -15.907

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk (jeugd)werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder huisvestingskosten zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI-gegevens  Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn 

A. Algemene gegevens


Naam ANBI: Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
Telefoonnummer (facultatief): 0229214743
RSIN/Fiscaal nummer: nog niet bekend
Website adres: www.foreestenhuis.nl 
E-mail: secretaris@foreestenhuis.nl 
Adres: Grote Oost 43
Postcode: 1621 BR
Plaats: Hoorn
Postadres: -
Postcode: -
Plaats: -
De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap en tevens is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een christelijke geloofsgemeenschap in de vrijzinnige traditie. Zij laat zich inspireren door de bijbel, maar kent geen leerregels. Leden en vrienden worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun geloofsleven. Van belang is het onderling gesprek, dat gevoerd wordt in alle openheid en met respect voor andere meningen. Onze gemeente wil een plaats zijn: ° waar we verwondering over het bestaan verbinden met het geloof in de God waar de christelijke traditie van getuigt, de bron van ons bestaan; ° waar persoon en leven van Jezus bron van inspiratie en bezinning zijn. We houden ons in diensten en kringen bezig met bezinning op en navolging van de waarden die Jezus ons geleerd heeft en met de toepassing daarvan in het persoonlijk en maatschappelijk leven; ° waar leden en gasten, in vrijheid en verdraagzaamheid, in gesprek met de cultuur in brede zin, onderzoeken wat geloven voor hen betekent. We willen een open en gastvrije gemeente zijn en bieden graag breed aan wat wij in huis hebben. Deelname aan vrijwel alle activiteiten staat open voor alle geïnteresseerden. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze website: www.Foreestenhuis.nl

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.
De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/
De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgzinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn